سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سازمانی زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش است

به منظور تحقیق و بررسی در مسائل کیفی آموزش و پرورش، ارزشیابی مستمر و تنظیم برنامه‌های تحصیلی، تالیف و تدوین کتب درسی و آماده سازی مدارس و مؤسسات آموزشی تابع وزارت آموزش و پرورش برای کاربرد وسائل و روشهای نو در جهت اعتلای کیفیت آموزش و پرورش، سازمانی به نام «سازمان پژوهش ونوسازی آموزشی» که دراین قانون سازمان نامیده می شود، تشکیل می‌گردد.

سازمان پژوهش و برنامه آموزشی

وظایف سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:

پژوهش در محتوای برنامه های آموزش و پرورش در دوره های مختلف تحصیلی با توجه به نیازمندیهای کشور ، توانایی و خصوصیات روانی دانش آموزان ، تشخیص و تعیین هدفهای هر دوره تحصیلی ، تهیه وتنظیم برنامه های درسی و تعیین نسبتهای مطلوب برای تحصیلات در سطوح و رشته های مختلف

مطالعه و تنظیم روشهای ساده در زمینه امتحانات و ارزشیابی تحصیلی

تالیف، تدوین، انتشار کتب و نشریات آموزشی وکمک آموزشی برای معلمان و مربیان

تعیین و تهیه موادو وسائل آموزشی وفهرست استاندارد تجهیزات و وسائل آموزشی با همکاری سازمان نوسازی و توسعه وتجهیزمدارس کشور و تهیه و تنظیم طرحهای لازم برای نوآوری در روشها ووسائل آموزشی واجرای طرحهای آزمایشی به منظور ارزشیابی روشها و وسائل آموزشی

انجام دادن تحقیقات بنیادی در زمینه بهبود کیفی و کمی آموزش وپرورش

تربیت کارشناسان مورد نیاز وزارت آموزش وپرورش، اجرای برنامه های کارآموزی برای معلمان ومسئولان مدارس ومجریان مربوط ، برقرار ساختن ارتباط دائم با معلمان ومتخصصان امر آموزش وپرورش ونظر خواهی از آنان وفراهم ساختن موجبات مشارکت آنان در برنامه ریزی وبرنامه نویسی وارزشیابی آموزشی

همکاری باسازمان رادیو وتلویزیون ملی ایران ودیگر واحدها و شوراهایی که به نحوی با وظایف سازمان ارتباط دارند

سایر مسائلی که شورای سازمان درجهت هدفهای سازمان تعیین خواهد نمود

یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر سمت ریاست سازمان را عهده دار خواهد بود.

کلمات کلیدی : سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس | سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی | معاونان وزارت آموزش و پرورش

 

منبع دریافت این مطلب : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است.
ارسال نظر برای این مطلب غیر فعال شده است!