خوش آمدید! آخرین مطالب وبسایت:

تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی دی ماه

تصحیح الکترونیکی اوراق امتحانی دی ماه

  رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش  ضمن تشریح روند تصحیح الکترونکی اوراق امتحانی گفت: در حال تمهید مقدمات هستیم تا اوراق امتحانی دی ماه به صورت الکترونیکی تصحیح شوند.  برای اطلاعات بیشتر اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4465 کلی...

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته انسانی (15 تا 21 مهر)

  برنامه پیشنهادی شماره 3 آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، بهدانش آموزان پایه دوازدهم رشته انسانی برای هفته سوم سال تحصیلی 96-97 است. این برنامه برای یک هفته ( 15 الی 21 مهر ) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه ...

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی (15 تا 21 مهر)

  برنامه پیشنهادی شماره 3 آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، بهدانش آموزان پایه دوازدهم رشته تجربی برای هفته سوم سال تحصیلی 96-97 است. این برنامه برای یک هفته ( 15 الی 21 مهر ) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه ک...

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته ریاضی (15 تا 21 مهر)

  برنامه پیشنهادی شماره 3 آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، بهدانش آموزان پایه دوازدهم رشته ریاضی برای هفته سوم سال تحصیلی 96-97 است. این برنامه برای یک هفته ( 15 الی 21 مهر ) تنطیم شده از هر زمان که برنامه را دریافت کردید شروع به مطالعه ک...

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته ریاضی (15 تا 21 مهر)

  برنامه ریزی درسی پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاورانمدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته ریاضی برای 15 تا 21 مهر 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4460 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته انسانی (15 تا 21 مهر)

  برنامه ریزی درسی پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاورانمدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته انسانی برای 15 تا 21 مهر 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4459 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه یازدهم رشته تجربی (15 تا 21 مهر)

برنامه ریزی درسی پایه یازدهم این برنامه پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاورانمدارس مشهور تهران، به دانش آموزان پایه یازدهم رشته تجربی برای 15 تا 21 مهر 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4458 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع دهید.

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته تجربی (15 تا 21 مهر)

  برنامه شماره 3 پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، بهدانش آموزان پایه دهم رشته تجربی برای 15 تا 21 مهر سال تحصیلی 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4456 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته انسانی (15 تا 21 مهر)

  برنامه شماره 3 پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، بهدانش آموزان پایه دهم رشته انسانی برای 15 تا 21 مهر سال تحصیلی 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4455 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (15 تا 21 مهر)

برنامه مطالعاتی پایه دهم رشته ریاضی (15 تا 21 مهر)

  برنامه شماره 3 پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، بهدانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی برای 15 تا 21 مهر سال تحصیلی 96-97 است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4454 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان و داوطلبان کنکوری رشته ریاضی-شماره2

برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان و داوطلبان کنکوری رشته ریاضی-شماره2

  این برنامه درسی پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان (فارغ التحصیل یا پشت کنکوری) رشته ریاضی است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4453 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...

برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان و داوطلبان کنکوری رشته تجربی-شماره 2

برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان و داوطلبان کنکوری رشته تجربی-شماره 2

  برنامه درسی شماره 2 پیشنهاد آقای ادیب قیصری، از مشاوران مدارس مشهور تهران، به دانش آموزان (فارغ التحصیل یا پشت کنکوری) رشته تجربی است. از اینجا HTTP://TIZLAND.IR/SHOW/?ID=4452 دانلود کنید و به دوستان خود هم اطلاع د...